NEWS: v247-rc1

System Internals / systemd - Zbigniew Jędrzejewski-Szmek [in.waw.pl] - 26 October 2020 19:43 UTC###

diff --git a/NEWS b/NEWS
index bb0119df2c..dbb3de841f 100644
--- a/NEWS
+++ b/NEWS
@@ -621,7 +621,7 @@ CHANGES WITH 247 in spe:
Yuri Chornoivan, Yu Watanabe, Zbigniew Jędrzejewski-Szmek, Zmicer
Turok, Дамјан Георгиевски

- – ???, 2020-10-XX
+ – Warsaw, 2020-10-26

CHANGES WITH 246:

6706384a89 NEWS: v247-rc1
NEWS | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Upstream: github.com


  • Share